Welkom

Welkom op de website van de psychotherapiepraktijk van Lieke Doornkate.

U kunt in de praktijk terecht voor:
Basis GGZ: kortdurende behandeling gericht op enkelvoudige problematiek
Gespecialiseerde GGZ: intensieve behandeling van complexe problematiek

Ook supervisie, leertherapie en training worden aangeboden vanuit de praktijk.

De praktijk richt zich in principe op volwassenen.

 

Behandeling

Voor wie

De behandeling richt zich op psychische klachten en problemen, waarbij professionele hulp gewenst is.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• Psychische klachten, zoals angsten, somberheid, lichamelijke spanningsklachten, niet verwerkte traumatische ervaringen en dwangklachten.

• Problemen in de relationele sfeer, zowel privé als op het werk.

• Problemen gerelateerd aan de levensfase, na een (ernstige) lichamelijke ziekte of na verlies.

U kunt niet in de praktijk terecht voor problemen met een spoedeisend karakter. In dit geval dient u zich te wenden tot uw huisarts, en buiten werktijd de Centrale Huisartsenpost (088 – 0030 600) of de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (020- 523 54 33).

 

Werkwijze


... Aanmelding

Op dit moment is er zowel voor de basis GGZ als de SGGZ een cliëntenstop.


 


... Intake

Na de aanmelding hebben we één tot drie intakegesprekken. Hierin komen uw klachten en zorgen, uw leefsituatie en uw voorgeschiedenis aan de orde. Op basis van deze gegevens zal een voorlopige diagnose worden opgesteld. Vervolgens wordt er in overleg een behandeltraject uitgestippeld en worden afspraken en behandeldoelen vastgelegd in een behandelplan.


 


... Behandelplan

Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig het behandelplan. Ook maak ik gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) vragenlijsten, die informatie kunnen bieden over de effectiviteit van de behandeling.


 

Behandelvormen

Afhankelijk van uw hulpvraag, de problematiek en richtlijnen vanuit de beroepsgroep met betrekking tot de betreffende problematiek, wordt u een bepaalde behandelmethode voorgesteld. Deze leggen we vast in een behandelovereenkomst. Naast inzichtgevende gesprekken zijn EMDR, cognitieve gedragstherapie en Voice Dialogue de therapievormen waar ik het meest gebruik van maak.


EMDR

Staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. EMDR is een evidence based behandelmethode die bewezen effectief is voor de Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en trauma-gerelateerde angststoornissen. Klachten als: herbelevingen, flash backs, nachtmerries, een voortdurend gespannen of rusteloos gevoel en/of het vermijden van bepaalde situaties of gedachten, nemen doorgaans drastisch af na de EMDR-behandeling. Ook voor mensen die last hebben van meer complex trauma, langer durende angstklachten, depressieve klachten of een persoonlijkheidsstoornis kan een deelbehandeling met EMDR effectief zijn. Voorwaarde is dat deze klachten zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis en waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept. In dit geval is de EMDR ingebed in een breder psychotherapeutisch aanbod.


Zie voor meer informatie: www.emdr.nl


Cognitieve gedragstherapie (CgT)

Cognitieve gedragstherapie (Cgt) Cgt is en combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Het uitgangspunt hierbij is dat gedachten (cognities) van invloed zijn op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Andersom heeft ons gedrag weer invloed op ons gevoel en ons gedrag. Alle drie deze aspecten (gevoel, gedachten, gedrag) worden betrokken bij de behandeling. Cgt is onder meer effectief gebleken bij angsten en depressie.


Zie voor meer informatie: www.vgct.nl


Voice Dialogue

Is een gesprektherapie-techniek waarbij verschillende kanten van de persoonlijkheid met elkaar in gesprek worden gebracht. Omdat iedere kanten van de persoonlijkheid, nu zonder tegengeluid, de ruimte krijgt zich uit te spreken ontstaat er inzicht in de beweegredenen van de verschillende kanten. Dit doorbreekt vaak de rondzingende interne discussies tussen onverenigbare standpunten.


 

Supervisie

Voor wie
Sinds 2012 ben ik supervisor voor de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie). Ik heb ruime ervaring in het superviseren van cognitief gedragstherapeuten in opleiding, gz-psychologen en psychotherapeuten in opleiding. Begeleiding bij het schrijven van een N=1 studie is mogelijk. U kunt zich ook voor leertherapie in het kader van een VGCt-traject bij mij aanmelden.
Verdere informatie over supervisie en leertherapie is ook te vinden op de website van de VGCt:  www.vgct.nl.

Bij de Nederlandse EMDR verenging (VEN) ben ik supervisor in opleiding. Vanaf voorjaar 2017 kan ik supervisanten aannemen die gesuperviseerd willen worden over het basisprotocol nadat zij de basiscursus EMDR hebben gevolgd (gemiddeld 3 tot 5 sessies). Er wordt gebruik gemaakt van het beoordelingsformulier standaardprotocol EMDR. Hierin staan alle deelcompetenties van het EMDR-basisprotocol. In de supervisie laat u op videobeelden zien hoe het u lukt om deze competenties toe te passen. Wanneer uit de beelden blijkt dat u een deelcompetentie voldoende beheerst vul ik dat in op het beoordelingsformulier. Als u aan alle criteria van het beoordelingsformulier voldoet kunt u deelnemen aan de vervolgcursus.

In de supervisie na de vervolgtraining ligt de nadruk op casusconceptualisatie en targetselectie bij verschillende psychologische klachten. Deze supervisie kan ik bieden vanaf voorjaar 2018. Ook hier geldt dat u beeldmateriaal laat zien de beschreven competenties op het beoordelingsformulier EMDR-Practitioner.

De afgetekende competenties zullen, tijdens mijn opleidingstraject als supervisor EMDR, gefiatteerd moeten worden door een erkende EMDR supervisor.
Meer informatie over de toelatingseisen en het opleidingstraject zijn te vinden op www.emdr.nl


Kosten
Individuele supervisie en leertherapie bedraagt € 90 per sessie van 45 minuten (inclusief voorbereiding).
Groepssupervisie (twee personen) bedraagt € 135 per sessie van 60 minuten (inclusief voorbereiding).
Lezen N=1 € 60 per uur.

Praktijkinformatie

 • Wachttijden

  Als er ruimte is, zal er binnen twee weken een intakegesprek plaats kunnen vinden. De behandeling kan gestart worden binnen 1 á 2 maanden.
  Wanneer u niet terecht kunt of de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Zie ook voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling: www.nza.nl
  Als wij een afspraak maken voor een eerste gesprek, zal ik u vragen een verwijsbrief van de huisarts, uw ziektekostenpasje en een identiteitsbewijs mee te nemen.

 • Vergoeding van de behandeling

  Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Belangrijk hierbij is dat de huisarts aangeeft of het een verwijzing voor specialistische GGZ of voor basis generalistische GGZ is.
  Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract. Dat betekent dat de behandeling rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt vergoed vanuit het basispakket. Houd wel rekening met het verplichte eigen risico, deze zal rechtstreeks door uw zorgverzekeraar bij u in rekening worden gebracht. Dit gebeurt bij afsluiting van de behandeling of na één jaar na aanvang van de behandeling.
  Met ingang van 2012 gelden er bij enkele zorgverzekeraars omzetplafonds. Dit kan betekenen dat u bij aanmelding te horen krijgt dat het beschikbare budget van uw zorgverzekeraar reeds is verbruikt en ik u niet kan aannemen.

 • Verhindering, no show

  Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak kan ik de gereserveerde tijd bij u in rekening brengen. Dit bedrag à €50 kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

 • Geheimhouding

  Vanuit mijn beroepscode heb ik geheimhoudingsplicht. Ik kan alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u opvragen bij en/of verstrekken aan derden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van de behandeling van kracht.

 • Rapportage aan huisarts/ verwijzer

  Als u in behandeling komt, vraag ik uw toestemming om uw huisarts of andere verwijzer middels een brief te informeren over de start en focus van de behandeling, en in een latere fase over de afronding. Als u dat liever niet wilt, kunt u dat aangeven.

 • Dossiervorming

  U heeft recht op inzage in uw dossier. Zie voor meer informatie: www.lvvp.info

 • Intervisie en waarneming

  Zoals voorgeschreven in de beroepseisen van de LVVP, neem ik deel aan een intervisiegroep. Hier wordt casuïstiek met collega’s (anoniem) besproken. Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening. Er is een regeling voor onderlinge waarneming in geval van afwezigheid van een van de collega’s.

 • Klachtenregeling

  Als u niet tevreden bent over het contact of de behandeling, dan vraag ik u dit eerst met mij te bespreken. Mocht u onvoldoende gehoor vinden voor uw bezwaren, dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de beroepsvereniging van psychotherapeuten, de LVVP. Wilt u geen bemiddeling maar een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP.
  BIG- geregistreerde psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.
  Zie voor meer informatie:
  : www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar
  : www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 • Visitatie

  Praktijk Doornkate is met goed gevolg gevisiteerd. De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychotherapeuten (LVVP). Er vindt iedere 5 jaar een her-visitatie plaats. Op deze wijze wordt de kwaliteit van psychotherapie in de vrijgevestigde praktijk gewaarborgd.
  : Zie voor meer informatie: Brochure LVVP-kwaliteitscriteria.pdf

Privacy Statement Praktijk Doornkate

 

Praktijk Doornkate gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34321425 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Doornkate met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Doornkate persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Lieke Doornkate;
c. bezoekers van www.praktijkdoornkate.nl
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Lieke Doornkate;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met Lieke Doornkate contact opnemen of van wie Lieke Doornkate persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Lieke Doornkate verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Doornkate zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking
Lieke Doornkate verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijkdoornkate.nl.

4. Rechtsgrond
Lieke Doornkate verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Lieke Doornkate kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Lieke Doornkate persoonsgegevens verwerken. Lieke Doornkate sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Lieke Doornkate deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Lieke Doornkate deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Lieke Doornkate geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Lieke Doornkate ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Lieke Doornkate bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Lieke Doornkate hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Lieke Doornkate kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Lieke Doornkate gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Lieke Doornkate te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Lieke Doornkate door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkdoornkate.nl
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Lieke Doornkate persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Lieke Doornkate door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkdoornkate.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contact

 

© Webdesign by Dubday | Original HTML5-CSS3 by Martina Sepi